سازمانی برای جدایی

داستان اسارت تنها پسر یک ایرانی

خانم عبدالهی تنها فرزندش را در دام منافقین در اشرف یافت.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV