آمریکا و "اعتبارهایی" که زیر سؤال رفت

اوباما تأکید کرده بود عدم حمله به سوریه موجب زیر سؤال‌رفتن اعتبار آمریکا و جامعه جهانی خواهد شد و اکنون چنین شده است.

تولید شده در مستضعفینWWW.MOSTAZAFIN.TV