علی ِ بچه های آسمان

خودش می گوید چهره اش خیلی فرق نکرده است.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV