نام های نه چندان دور

این مستند که کارگردانی آن را محمدحسن یادگاری برعهده داشت، به موضوع نام‌ خیابان ها و کوچه‌های شهر می‌پردازد و برای این منظور به سراغ مردم می‌رود تا از آنها علت نامگذاری خیابان‌ها را جویا شود.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV