کنایه ظریف سردار جعفری به مذاکره کنندگان

آنکه تاریخ را میخواند به عمر خود اضافه میکند و آنکه تاریخ را زندگی میکند کمتر ضرر میکند.تکرار دوگانه سازش _مقاومت و مذاکره-ایستادگی دو خط موازی در طول تاریخ انقلاب بوده است.

سردار جعفری در برنامه شناسنامه کنایه ای ظریف به این دیدگاه دیپلمات ها در طول تاریخ انقلاب دارد.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV