خدایا دوستت دارم واسه هر چی که بخشیدی..!

خداوندا سفره ات را دوست دارم.. پرستشت را دوست دارم.. مناجاتت را دوست دارم.. چون ستودنی و بزرگی.. اما پروردگار من.. در این روز قشنگ باش همراهم..و در کنارم باش دوستانم را نیز نگهدار باش آفریدگارم ممنونم....