آهنگ محمد علیزاده

دلتنگی که سراغت را بگیرد هوای بارانی بوی مرگ می دهد نفس هایت به مانند تیری عمل می کند که در وجودت مانده اند و هر دانه ی باران مانند شهاب سنگی است که برسرت فرود می اید.......