جانم فدای رهبرم...

به پیامبر گفتند: خدا رو قبول داریم نه تو را ... به امیرالمومنینــ گفتند : پیامبر را قبول داریم نه تو را ... به امام خمینی گفتند : امام زمان را قبول داریم نه تو را ... به امام خامنه ای گفتند : امام خمینی را قبول داریم نه تو را .... همیشه "بی بصیرت ها" یک گام عقبند .... ان شا لله همیشه با "ولایـــتـــــ" باشیمــ !