سکانس پشیمانی زبیر از جنگ جمل

تفاوت زبیر با حر در این بود که حر توبۀ حقیقی کرد و به سپاه حقّ پیوست، و زبیر تنها تحت تأثیر احساسات و خاطرات از جنگی که خود برپا کرده بود کناره گرفت و ...