فقط دعا کن

یارا تو هم هوایه ما دارا تو هم بشو وفادارا مرا دگر نگهدارامحبوبم جانا به قلبه ما تو سر دارا کنار ما بمان مانا فقط ما بگوجان آتش تر باشا مرا به دامنت گیرا بیار از آن جهان هر روز به یاد ما زلیخا را فقط فقط تو را دارم فقط تویی تو دلدارم به جان تو گرفتارم جانم جان بیا بیا بیا بگو هوا هوایه ماست چرا چرا نگاه تو دعا برای ماست مرا دعا کن کجا کجا صدا کنم رسد صدایه ما خدا خدا فقط به تو رسد دعایه ما...