سكانس اعدام پهلوان شیریدالله در سریال كوچك جنگلی

سكانس اعدام پهلوان شیریدالله از یاران میرزا كوچك خان جنگلی با هنرمندی رضا گرشاسبی و فیلمنانه ی محكم ناصر تقوایی یكی از سكانس های بیادماندنی در این سریال دهه شصت خورشیدی است.