چند مسجد در فرانسه تعطیل شدند

صلاح عبدالسلام، که از او به عنوان یکی از طراحان اصلی کشتار پاریس نام می برند همچنان فراری است و سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی اروپا به دنبال ردپایی از او در بلژیک هستند. کشتار پاریس جان ۱۳۰ نفر را گرفت و باعث شد که برای اولین بار در نیم قرن اخیر در سراسر فرانسه وضعیت اضطراری حاکم شود.