ویدئوی اسلوموشن قطره ی پرنس روپرت (۱۳۰ هزار FPS)

قطره ی شاهزاده روپرت یا اشک هلندی، قطعه ای شیشه ای است که با ریختن مقداری شیشه ی مذاب درون آب سرد به وجود می آید. فرآیند سردشدن سریع شیشه باعث می شود تنش پسماند زیادی در قطعه باقی بماند و آن را به نوعی شیشه ی سخت شده تبدیل می کند. این شیشه در قسمت قطره شکل قادر است ضربات محکم چکش را هم تحمل کند، اما در صورت وارد آوردن کوچکترین فشاری به قسمت دُم آن، منفجر خواهد شد. توضیحات بیشتر: http://zurl.ir/vg