دوستی ببر سیبری در اسلواکی با حیوانات در کمپ ذخیره

این ببر که گفته میشود در معرض خطر انقراض است در این کمپ با حیوانات دوست شده و با هم بازی میکنند