پسر شیخ رأس الخیمه بدون پا

پسر شیخ رأس الخیمه برای نخستین بار پس از مجروح شدن در یمن،در برابر دوربین ها قرار گرفت"احمد بن سعود"بدون پا روی صندلی چرخدار نشسته است.وی به همراه نیروهای متجاوز عربستان و مزدوران آنها به یمن رفته بود.سپتامبر گذشته در جریان عملیات ارتش و کمیته های مردمی علیه نیروهای متجاوز سعودی و اماراتی در اردوگاه نظامی"صافر"در شهر مأرب،احمد بن سعود به شدت مجروح شد