محرمانه هایی که بعد از مدت ها فاش شد

سخنان عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد کشورمان در جمع اتقا بازرگانی ایران شامل ناگفته هایی بود که پیش از این مذاکره کنندگان آن را برای افکار عمومی داخل کشور محرمانه میدانستند. البته این نکته نیز نباید مغفول بماند که وی در بخشی ازصحبت هایش دلیل نشستن آمریکا بر سر میز مذاکره را مقاومت پدید آمده از سال 84 تا 92 میداند.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV