وقتی قوانین اقتصادی اسلام به نفع زنان است

گفتاری زیبا از استاد رحیم پور ازغدی پیرامون بهره اقتصادی زن در خانواده نسبت به مرد.مباحثی همچون حضانت و دیه و ارث و نفقه از دیدگاه اسلام وضع مالی زنان را بهبود میبخشد و مردان بهره کمتری از موارد فوق دارند.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV