محاکمه محمد مرسی، رئیس‌جمهور برکنارشده مصر

فیلمی از حضور محمد مرسی پس از برکناری از ریاست جمهوری در داد
گاه مصر که وی با عصبانیت میگوید من همیشه معتقد بودم باید قضاوت از سیاست جدا باشد.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV