تزیین پای سیب به شکل گل

در این فیلم تزیین پای سیب به شکل گل نمایش داده شده است .