تزیین پرتقال به شکل آدمک

در این فیلم تزیین پرتقال به شکل آدمک آموزش داده شده است .