تزیین پیاز به شکل گل کوکب

در این فیلم تزیین پیاز به شکل گل کوکب آموزش داده شده است .