تزیین ریزوتو به شکل گل زنبق

در این فیلم تزیین ریزوتو به شکل گل زنبق آموزش داده شده است .