تزیین سیب به شکل پرنده

در این فیلم تزیین سیب به شکل پرنده نمایش داده شده است .