تزیین سالاد به شکل بوته گل

در این تزیین سالاد به شکل بوته گل آموزش داده شده است .