تزیین ساندویچ به شکل زمین فوتبال

در این فیلم تزیین ساندویچ به شکل زمین فوتبال آموزش داده شده است.