تزیین سیب به شکل گل رز

در این فیلم تزیین سیب به شکل گل رز به شکل متفاوتی آموزش داده شده است .