تزیین سیب به شکل گل رز (2)

در این فیلم تزیین سیب به شکل گل رز (2) آموزش داده شده است.