تزیین موز به شکل اردک

در این فیلم تزیین موز به شکل اردک نمایش داده شده است .