تزیین گوجه فرنگی به شکل گل

در این فیلم تزیین گوجه فرنگی به شکل گل نشان داده شده است .