تزیین میوه جات به شکل گلدان

در این فیلم تزیین میوه جات به شکل گلدان آموزش داده شده است .