تزیین هندوانه به شکل پرنده

در این فیلم تزیین هندوانه به شکل پرنده آموزش داده شده است .