تزیین هویج به شکل گل نرگس

در این فیلم تزیین هویج به شکل گل نرگس آموزش داده شده است .