وقتی باید از یک فیلم ضد ایرانی درس گرفت !

نظر فیلم سیصد در مورد مذاکره با دشمن و درسی که برای دولت مردان دولت یازدهم و برخی دولت مردان دولت قبل دارد.