اهمیت و جایگاه مصاحبت و حضور در سبک زندگی

موضوعات مورد بحث در این کلیپ:

مصاحبت و حضور به چه معناست و چه اهمیتی دارد؟

فرق حضور فیزیکی و حقیقی با حضور مجازی چیست؟

اثر در مصاحبت و حضور است یعنی چه؟

چه چیزهایی بر مصاحبت و حضور اثر میگذارد؟

تاثیر تلویزیون بر سبک زنگی درست و عقلانی چیست؟

جایگاه مصاحبت و حضور در صله رحم چگونه است؟

چه چیزهایی مصاحبت وحضور را مخدوش و مختل میکنند؟

چه مدلی میخوایید زتدگی کنید؟