راز سر به مهر کمک آمریکا به عراق فاش شد

سرهنگ ریک فرانکونا در برنامه دیشب راز به صورت تصویری به کمک های ریگان به صدام اعتراف کرد.وی در این برنامه گفت ما از تصرف بصره توسط ایران نگران بودیم بهمین دلیل سیل سلاح های غربی به سمت بغداد روانه میشود.وی می گوید ما به بغداد کمک اطلاعاتی کردیم و آواکس های ما به صدام گفت ایران از چه طرف در حال پیشروی بوده است.این اعترافات در حالی پخش شده است که صدام در طی آن حمله با سلاح شیمیایی هم مردم خود و هم نیروهای ایرانی را از بین برد.این سند تصویری همچنین باعث میشود آمریکا در بحث حقوق بشر پارا از گلیم خود درازتر نکند و همچنین ایران بتواند ادعای غرامت کند.