اوصاف حضرت علی (ع) در نگاه استاد مطهری

.... در حال عبادت تیر را از بدنش بیرون می آورند ، ولی او آنچنان مجذوب حق و عبادت است كه متوجه نمی شود ، حس نمی كند . آنچنان در محراب عبادت می گرید و به خود می پیچد كه نظیرش را كسی ندیده است . روز كه می شود ، گوئی اصلا این آدم ، آن آدم نیست . با اصحابش كه می نشیند ، چنان چهره اش باز و خندان است كه از جمله اوصافش این بود كه همیشه قیافه اش باز و شكفته است.....