درخواست دولت انتقالی در تظاهرات گسترده بحرینیها

مردم بحرین با حضور بسیار گسترده در تظاهراتی به دعوت احزاب و جمعیت های مخالف رژیم آل خلیفه، خواستار تشکیل دولت شدند
احزاب و جمعیت های مخالف بحرینی در پایان راهپیمایی مردم در همبستگی با کارگران به مناسب روز جهانی کارگر با صدور بیانیه ای افزودند: دیکتاتوری و استبداد نامشروع است و راهکارهای امنیتی نشانه ناتوانی، ضعف و مشروع نبودن رژیم آل خلیفه است.

احزاب و جمعیت های مخالف در این بیانیه با اشاره به شکست گفت وگو با سلیمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد بحرین، همبستگی خود را با زندانیان اندیشه که به خاطر اعتصاب غذا در زندان "جو" در معرض گرسنگی قرار داشته و از ابتدایی ترین حقوق انسانی محرومند، اعلام داشتند.