دسترسی کامل و آسان تروریست ها به سلاح شیمیایی

دسترسی کامل و آسان تروریست ها به سلاح شیمیایی در زمانی که دولت سوریه را متهم کردند که آنها از سلاح شیمیایی استفاده کردند

تهیه شده در واحد بین المللmostazafin.tv