حمایت امام علی(ع) از شهید خلیلی در مقابل بی غیرت ها

عده ای این روزها با شنیدن ماجرای شهید خلیلی به خود اجازه میدهند بگویند آقای خلیلی نباید اینکار را میکرد.به او چه که یه خودرو میخواهد چه بر سر ناموس مردم شهر بیاورد.اما امام علی این گفتار را که در طول تاریخ بارها شیطان بر زبان بی غیرت ها جاری کرده اینگونه پاسخ می دهد .