بزرگترین ضربه روحانیت به اسلام

بخشی از سخنان رحیم پور ازغدی پیرامون منشور روحانیت از منظر امام خمینی و روحانیتی که بزرگترین ضربه را به اسلام زده است.