رونمایی از موسیقی «شهدای گمنام»

رونمایی از موسیقی شهدای گمنام در روزجشن یکسالگی دکتر سلام