ترانه ای انقلابی با نام «سرزمین عاشق»

کاری از خواننده جوان جعفر عزت
با تشکر از نصر تی