اعتراض مردم بحرین به آزار و اذیت مذهبی

مردم بحرین در اعتراض به نگه داشتن اجساد شهئای انقلاب بحرین و تعذیب و اذیت آنها بخاطر مذهب اعتراض کردند و این در حالی است که مدتی پیش آل خلیفه کنفرن گفتگوی تمدن ها را در بحرین برگزار کرده و خود گفتگوی تمدن های ادعا می کند که قبول دارد با این حال با سرکوب معترضان همچنان به کار خود ادامه می دهد