چرا حقوق دانان حامی دولت جواب نمی دهند؟!

اصر نوبری دیپلمات باسابقه ایرانی است که کارنامه پرباری در وزارت خارجه دارد. رئیس مرکز راهبردی وزارت امور خارجه، مشاور امور استراتژیک وزیر امور خارجه، سفیر ایران در اتحاد جماهیر شوروی 1365 تا 1370، موسس و اولین رئیس دفتر امور سخنگویی وزارت امور خارجه مدیرکل اطلاعات و مطبوعات و مدیرکل روابط عمومی و انتشارات وزارت امور خارجه از جمله این سوابق است. وی همچنین استاد دانشگاه در گرایش روابط بین الملل، سردبیر اطلاعات هفتگی و مشاور بین الملل وزارت بازرگانی بوده است. ایشان از ابتدای توافق ژنو از منتقدان جدی این توافق بوده اند اما به گفته وی هیچ یک از حامیان دولت پاسخ نقدهای ایشان را نداده و فقط به وی برچسب زده اند ...