آیا موضع موافقان توافق ژنو موضع دولت است؟!

در این ویدئو آقای ناصر نوبری از هم صدایی عجیب حامیان داخلی توافق ژنو و آمریکایی ها می گوید. گویا هر دو یک هدف را دنبال می کنند.
در این ویدئو آقای نوبری از آقای روحانی میخواهد که ایشان نسبت به این حامیان موضع شفاف بگیرند.