بصیرت مثال زدنی رئیس جمهور در مورد سرآعاز فتنه 88

من دیگه حرفی ندارم!!!