فرزندان خميني

اين مستند ادامه مستندي است كه با عنوان شهيد گمنام ،نادر مهدوي انتشار پيدا كرد.
شايد از نظر خيلي ها انتشار اين مستند خيلي هماهنگ با موضوع روز جامعه ما نباشه اما نكته خيلي مهمي تو اين مستند هست و اون اينه كه چيزي كه مارو ميتونه در برابر شيطان بزرگ پيروز كنه هيچ نيست جز ياد خدا .اين مسئله رو امثال شهيد مهدوي به ما ياد دادند .وقتي كه با دست خالي پوزه شيطان بزرگ رو به خاك ماليدند.
اينه اون روحيه اي كه همه ما بايد داشته باشيم...