توافق ژنو کدام مسیر را دنبال می کند؟

آخرین گام توافقات چه خواهد بود؟