خلع سلاح شدن تروریست ها سوریه توسط ارتش

تروریست ها و تکفیری هایی که در شهر حمص بودند و پس از توافق با ارتش سوریه پس از تحویل سلاح خود از حمص خارج شدند و این کار تحت نظارت سازمان بین الملل انجام پذیرفت.