آقای ظریف،به این نکات توجه کنید

در این ویدئو دکتر ایزدی نکاتی درباره توافق ژنو و گام نهایی آن ذکر می کند. نکاتی که شاید توسط تیم مذاکره کننده نادیده گرفته شده باشد.